Datenschutzerklärung | Czech

Petra Oznámení o ochraně osobních údajů

Kdo jsme

Petra je součástí společnosti Ultimate Products UK Limited, která je společností patřící do skupiny Ultimate Products PLC (dále jen „my“, „nás“ atd.). Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v  souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a v souladu s příslušným obecným nařízením Spojeného království o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018 (DPA). Toto oznámení vám poskytuje nezbytné informace týkající se vašich práv a povinností a vysvětluje, jak, proč a kdy shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Společnost Ultimate Products PLC sídlí na adrese Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD a jsme společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 05432142. Jsme zapsáni v rejstříku správců údajů Úřadu komisaře pro informace pod registračním číslem ZA269152 a působíme jako správce údajů. Naším určeným kontaktem pro ochranu osobních údajů je náš pracovník pro dodržování předpisů a kontaktní údaje jsou k dispozici v zápatí tohoto oznámení.

Je důležité, abyste si toto oznámení přečetli, a to společně s jakýmkoli jiným oznámením o ochraně osobních údajů / zásadami ochrany osobních údajů, které můžeme poskytnout při určitých příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje o vás, abyste věděli, jak a proč tyto informace používáme.

Zásady ochrany osobních údajů

Budeme dodržovat nařízení GDPR Spojeného království. To znamená, že osobní údaje, které o vás uchováváme, musí být:

 • používány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem;
 • shromážděny pouze pro odůvodněné účely, které jsme vám jasně vysvětlili, a nesmí být použity žádným způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • relevantní pro účely, o kterých jsme vás informovali, a pouze na tyto účely omezené;
 • přesné a aktuální;
 • uchovávány pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, o nichž jsme vás informovali;
 • uchovávány v bezpečí.

 

Druh informací, které o vás můžeme uchovávat

Společnost Ultimate Products UK Limited zpracovává vaše osobní údaje za účelem splnění našich právních, zákonných a smluvních závazků a poskytování našich produktů a služeb. Nikdy od vás nebudeme shromažďovat jiné než nezbytné osobní údaje a nebudeme vaše údaje žádným způsobem zpracovávat, kromě těch, které jsou uvedeny v tomto oznámení. Osobní údaje nebo informace znamenají jakékoli informace o osobě, na základě nichž lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, ze kterých byla identita odstraněna (anonymní data).

V závislosti na okolnostech můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující kategorie osobních údajů o vás:

 • Jméno / adresa bydliště/ E-mail/ Telefonní čísla - komunikace související se službami
 • IP adresa – Když navštívíte naše stránky, automaticky obdržíme vaši IP adresu, jedinečný identifikátor vašeho počítače nebo jiného přístupového zařízení.
 • Pokud nás kontaktujete, můžeme vést o této korespondenci záznamy.
 • Registrace produktu.
 • Obrázky, které nám můžete poslat.
 • Právní a pojišťovací údaje.
 • Informace z profilu sociálních médií včetně vašeho obsahu, který obsahuje naše produkty a byl vámi veřejně sdílen.
 • Země, ze které na naše webové stránky vstupujete.
 • Jak používáte naše webové stránky, včetně produktů, které si prohlížíte.
 • Jakékoli osobní údaje, které zahrnete do hodnocení produktů, které nám zanecháte.

Tam, kde zpracováváme vysoce rizikové údaje, jako jsou finanční informace, máme nastaveny přísné bezpečnostní kontroly týkající se přístupu, ukládání a uchovávání. 

Informace shromažďujeme, když:

 • Kontaktujte náš tým zákaznických služeb třetí strany Teknihall, který poskytuje zákaznickou podporu. Tato společnost má své vlastní oznámení o ochraně osobních údajů - https://www.teknihall.de/datenschutzerklaerung/
  • navštívíte naše prostory, a to prostřednictvím našeho kamerového systému nebo managementu návštěvníků (v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti);
  • komunikujete prostřednictvím e-mailu nebo telefonu s některým z našich zaměstnanců (například se zákaznickými službami);
  • vyplníte webový formulář nebo přidáte svou e-mailovou adresu do naší e-mailové databáze;
  • objednáte nebo komunikujete prostřednictvím našich značkových nebo partnerských webových stránek (např. Amazon/eBay);
  • obrátíte se na nás s obchodními dotazy;
  • když se zapojíte do našeho živého chatu;
  • zanecháte na našich webových stránkách recenze produktů;
  • účastníme se společně s vámi propagačních kampaní;
  • komunikujete s námi na našich kanálech sociálních médií;
  • uzavřeli jste s námi smlouvu o influencerovi.

 

Údaje, které získáváme z jiných zdrojů 

Jedná se o údaje, které o vás získáváme od třetích stran, jako jsou obchodní partneři, poskytovatelé technických služeb (např. analytika) nebo subdodavatelé. 

Mezi naše obchodní partnery, kteří nám mohou zasílat osobní údaje o vás, patří:

 • společnost Big Commerce, která poskytuje informace o objednávkách a platbách prostřednictvím internetového obchodu;
 • kurýrní služby poskytované společností Evri a Yodel;
 • společnost Dot Digital a LoyaltyLion poskytující e-mailové marketingové služby;
 • společnosti Facebook a Google poskytující služby sledování a analýzy.

Jak používáme vaše osobní údaje (právní základ pro zpracování)

Společnost Ultimate Products UK Limited bere vaše soukromí velmi vážně a nikdy nezveřejní, nebude sdílet ani neprodá vaše údaje bez vašeho souhlasu, pokud to není vyžadováno zákonem nebo podrobně popsáno v tomto dokumentu jako součást požadavku na poskytování služeb, které jste požadovali. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a pro účely uvedené v tomto oznámení. Pokud jste nám udělili souhlas s tím, že vám poskytneme propagační nabídky a marketing, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

 

Účel

Právní základ

Abychom a poskytnutí zákaznického servisu/podpory

Plnění smlouvy

Sledování používání našich webových stránek

Oprávněné zájmy (bezpečnost) a podpora optimalizace našich stránek

CCTV (uzavřený televizní okruh)

Oprávněné zájmy (bezpečnost)

Zaznamenané hovory

Souhlas

Poskytnutí zákaznické podpory

Plnění smlouvy

Poskytování zákaznické podpory prostřednictvím našeho dílčího zpracovatele třetí strany Teknihall

Plnění smlouvy

 

 

POZNÁMKA: Pokud zpracováváme údaje na základě legitimních zájmů, provádíme zkoušku legitimních zájmů z hlediska nezbytnosti a rovnováhy vůči vašim právům a svobodám. 

 

Sdílení a zveřejňování vašich osobních údajů

Nesdílíme ani nezveřejňujeme žádné vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, s výjimkou účelů uvedených v tomto oznámení nebo v případech, kdy existuje zákonný požadavek. Společnost Ultimate Products UK Limited používá třetí strany k poskytování níže uvedených služeb a obchodních funkcí. Všichni zpracovatelé jednající naším jménem však vaše údaje zpracovávají pouze v souladu se smluvně dohodnutými pokyny od nás a v plném souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, zákony GDPR Spojeného království a jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními pro zachování důvěrnosti a zabezpečení.

Partnery využíváme k poskytování následujících služeb:

 • provádění zákonem požadované účetní služby;
 • činnosti elektronického obchodu;.
 • Služby správy zákaznických služeb
 • Externí služby zákaznické podpory
 • Služby webového chatu
 • Pojišťovací služby
 • Bankovní služby
 • Telefonní služby
 • Právní služby
 • Oslovení externích osob (influencerů) prostřednictvím PR agenta
 • Teknihall, kteří poskytují zákaznickou podporu. Tato společnost má své vlastní oznámení o ochraně osobních údajů - https://www.teknihall.de/datenschutzerklaerung/

 

Transfer (přenos)

Pokud některý z našich partnerů přenese vaše údaje mimo EHP/Spojené království, pak jsme vyvinuli náležitou péči, abychom zajistili, že vaše práva budou chráněna a vaše údaje budou uchovávány v bezpečí.

Sociální média

Používáme také různé kanály sociálních médií, abychom vám poskytli podporu a odpověděli na všechny otázky, které byste mohli mít.

Na svých stránkách umožňujeme také použití odkazů, abyste se mohli vyjádřit na Facebooku, Instagramu a Twitteru, že se vám náš produkt líbí. To znamená, že tyto společnosti sociálních sítích vědí, že jste navštívili naše webové stránky a na které produkty jste se podívali.

Někdy také pořádáme na těchto kanálech sociálních médií soutěže. Nikdy však od těchto společností nepřijmeme vaše osobní údaje, s výjimkou zasílání vyhraných cen. Měli byste si být vědomi oznámení o ochraně osobních údajů na těchto kanálech sociálních médií, abyste věděli, jak vaše údaje spravují.

Pokud své osobní údaje přidáte na sociální média, uvědomte si, že tyto společnosti se poté stanou správcem vašich údajů a budou vaše údaje používat podle informací, které poskytují ve svých vlastních oznámeních o ochraně osobních údajů.

Ochranná opatření

Společnost Ultimate Products UK Limited bere vaše soukromí vážně a my přijímáme veškerá přiměřená opatření a kroky, abychom vaše osobní údaje ochránili a zajistili. Usilovně pracujeme na ochraně vás a vašich informací před neoprávněným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením a na zavedení několika vrstev bezpečnostních opatření, včetně:

 • brány firewall;
 • šifrování;
 • přísné kontroly přístupu (fyzického a elektronického);
 • SSL certifikátů;
 • komplexní struktury řízení ochrany osobních údajů.

Důsledky neposkytnutí vašich údajů

Nejste povinni společnosti Ultimate Products UK Limited poskytnout své osobní údaje. Ale protože tyto informace mohou být třeba, abychom vám mohli poskytovat své služby / dodávat vaše produkty / zajistit vaše oprávněné zájmy, nebudeme bez nich moci nabízet některé z našich produktů nebo služeb.

Uchovávání údajů

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Společnost Ultimate Products UK Limited osobní údaje uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a pro splnění těchto povinností máme zavedeny přísné zásady kontroly a uchovávání. Podle britského daňového zákona jsme povinni uchovávat vaše základní osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje) po dobu minimálně 6 let. Po uplynutí této doby budou zničeny.

Pokud jste nám udělili souhlas s použitím svých údajů pro přímý marketing, pravidelně udělený souhlas kontrolujeme a budeme tyto údaje uchovávat, dokud nás nepožádáte, abychom to nečinili, nebo neodvoláte svůj souhlas.

Práva na přístup, opravu, výmaz a omezení

Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které o vás společnost Ultimate Products UK Limited zpracovává, a vyžádat si následující informace:

 • Jaké osobní údaje o vás uchováváme.
 • Účely jejich zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Příjemci, kterým osobní údaje byly/budou zpřístupněny.
 • Jak dlouho hodláme vaše osobní údaje uchovávat.
 • Pokud jsme údaje přímo od vás neshromažďovali my, informace o zdroji.

 

Vaše povinnost informovat nás o změnách

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje během vašeho pracovního vztahu s námi změní, informujte nás o tom prosím.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům (běžně označováno jako „žádost o přístup subjektu údajů“). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožňuje opravit veškeré neúplné nebo nepřesné informace, které o vás uchováváme.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožňuje nás požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud nemáme žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo odstranili, pokud jste uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy spoléháme na legitimní zájem (nebo na zájmy třetí strany) a jedná se o vaši konkrétní situaci, kvůli níž chcete vznést námitku proti zpracování. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování osobních údajů o vás, například pokud chcete, abychom ověřili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.
 • Požádat o předání vašich osobních údajů jiné straně.

Pokud chcete zkontrolovat, ověřit, opravit své osobní údaje nebo požádat o jejich vymazání, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o předání kopie vašich osobních údajů jiné straně, napište nám prosím na níže uvedenou adresu.

Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Případně můžeme za takových okolností odmítnout žádosti vyhovět.

Co od vás můžeme potřebovat

Můžeme od vás požadovat určité informace, abychom vám pomohli ověřit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k informacím (nebo uplatnit některá z vašich ostatních práv). Jedná se o další vhodné bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je obdržet.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy jste měli možnost poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas s tímto konkrétním zpracováním kdykoli odvolat. Chcete-li svůj souhlas odvolat, napište nám na níže uvedenou adresu. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme již vaše údaje zpracovávat pro účel či účely, se kterými jste původně souhlasili, pokud k tomu nemáme jiný legitimní základ.

Podání stížnosti

Společnost Ultimate Products UK Limited zpracovává vaše osobní údaje pouze v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a v souladu s příslušnými zákony Spojeného království o ochraně osobních údajů. Pokud však chcete podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo nejste spokojeni s tím, jak jsme s vašimi údaji nakládali, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Byli bychom vděční, kdybyste dali příležitost vyřešit jakékoli stížnosti v první instanci nám.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, napište na adresu:

 

Ultimate Products UK Limited

Compliance Department

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

VELKÁ BRITÁNIE

E-mail: data-protection@upplc.com

Telefon: 0161 934 2240

 

Britský úřad na ochranu osobních údajů

Úřad komisaře pro informace (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

E-mail – prostřednictvím webových stránek úřadu – www.ico.org.uk

 

Oznámení změn tohoto oznámení

Pokud se rozhodneme naše oznámení o ochraně osobních údajů změnit, zveřejníme tyto změny na těchto webových stránkách, abyste přesně věděli, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Pokud se v kterémkoli okamžiku rozhodneme používat osobní identifikační údaje jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v době, kdy byly shromážděny, sdělíme vám to a budete mít na výběr, zda vaše údaje budeme moct tímto odlišným způsobem používat.

 

Zpětná vazba

Chceme se ujistit, že vám poskytujeme informace, které chcete o soukromí a bezpečnosti znát – dejte nám vědět svůj názor. Pokud máte jakékoli připomínky, dotazy nebo obavy, pošlete nám e-mail na adresu data-protection@upplc.com nebo poštou na výše uvedenou adresu.

 

Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy, které vám umožní snadno navštívit jiné webové stránky, které vás zajímají. Jakmile použijete tyto odkazy k opuštění našich webových stránek, měli byste si být vědomi, že nemáme žádnou kontrolu nad těmito jinými webovými stránkami. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto webových stránek, a tyto stránky se neřídí tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Neneseme odpovědnost za žádné produkty a /nebo služby uvedené na webových stránkách třetích stran; měli byste postupovat opatrně a podívat se na oznámení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

 

Ultimate Products UK Limited je společnost patřící do skupiny Ultimate Products PLC.

 

Datum: říjen 2023