Datenschutzerklärung | Slovak

Petra Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kto sme

Petra je súčasťou spoločnosti Ultimate Products UK Limited, ktorá je spoločnosťou v rámci skupiny Ultimate Products PLC (ďalej len „my“ alebo „nás“ alebo „naše“). Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušným všeobecným nariadením o ochrane údajov Spojeného kráľovstva (UK GDPR) a zákonom o ochrane údajov z roku 2018 (DPA). Toto Vyhlásenie vám poskytuje potrebné informácie týkajúce sa vašich práv a povinností a vysvetľuje, ako, prečo a kedy vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame.

Sídlo spoločnosti Ultimate Products PLC je na adrese Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD a sme spoločnosťou registrovanou v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 05432142. Sme zaregistrovaní v registri prevádzkovateľov údajov Úradu pre informácie pod registračným číslom ZA269152 a vystupujeme ako prevádzkovateľ údajov. Našou poverenou kontaktnou osobou pre ochranu údajov je náš úradník pre dodržiavanie predpisov a kontaktné údaje sú k dispozícii na konci tohto vyhlásenia.

Je dôležité, aby ste si prečítali toto Vyhlásenie spolu s akýmkoľvek iným vyhlásením/zásadami ochrany osobných údajov, ktoré môžeme poskytnúť pri konkrétnych príležitostiach, keď o vás zhromažďujeme alebo spracúvame osobné údaje, aby ste vedeli, ako a prečo takéto informácie používame.

Zásady ochrany osobných údajov

Budeme dodržiavať britský zákon GDPR. V súlade s ním sa musia osobné údaje, ktoré o vás uchovávame:

 • Používať zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom.
 • Zhromažďovať iba na platné účely, ktoré sme vám jasne vysvetlili, a nepoužívať ich žiadnym spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.
 • Byť relevantné pre účely, o ktorých sme vás oboznámili, a obmedzené len na tieto účely.
 • Byť presné a aktualizované.
 • Uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely, o ktorých sme vás oboznámili.
 • Byť bezpečne uchovávané.

 

Druh informácií, ktoré o vás môžeme uchovávať

Spoločnosť Ultimate Products UK Limited spracúva vaše osobné údaje, aby splnila svoje zákonné, štatutárne a zmluvné povinnosti a aby vám mohla poskytovať svoje produkty a služby. Nikdy od vás nebudeme zhromažďovať žiadne nepotrebné osobné údaje a nebudeme spracúvať vaše údaje žiadnym iným spôsobom, ako už bolo uvedené v tomto Vyhlásení. Osobné údaje alebo osobné informácie znamenajú akékoľvek informácie o jednotlivcovi, na základe ktorých možno túto osobu identifikovať. Nezahŕňajú údaje, pri ktorých bola odstránená totožnosť (anonymné údaje).

V závislosti od okolností môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce kategórie osobných údajov o vás:

 • Meno/adresa bydliska/ E-mail/ Telefónne číslo (čísla) - komunikácie súvisiacej so službami
 • IP adresa – keď navštívite našu stránku, automaticky dostaneme vašu IP adresu, jedinečný identifikátor pre váš počítač alebo iné prístupové zariadenie.
 • Korešpondencia – ak nás kontaktujete, môžeme viesť záznam o tejto korešpondencii.
 • Registrácia produktu.
 • Obrázky, ktoré nám môžete poslať.
 • Právne a poisťovacie údaje.
 • Informácie o profile na sociálnych sieťach vrátane vášho obsahu, ktorý obsahuje naše produkty a ktorý ste verejne zdieľali.
 • Krajina, z ktorej pristupujete na naše webové stránky.
 • Ako používate našu webovú stránku vrátane produktov, ktoré si prezeráte.
 • Akékoľvek osobné údaje, ktoré zahrniete do recenzií produktov, ktoré pre nás zanecháte.

Tam, kde spracúvame vysoko rizikové údaje, ako sú finančné informácie, máme zavedené prísne bezpečnostné kontroly prístupu, ukladania a uchovávania. 

Informácie zhromažďujeme, keď:

 • navštívite naše priestory prostredníctvom nášho CCTV alebo správy návštev (ako súčasť ochrany zdravia a bezpečnosti),
 • komunikujete prostredníctvom e-mailu/telefónu s ktorýmkoľvek z našich zamestnancov (napríklad s oddelením služieb zákazníkom),
 • vyplníte formulár webovej stránky alebo pridáte svoju e-mailovú adresu do našej e-mailovej databázy,
 • objednávate alebo komunikujete prostredníctvom niektorej z našich značkových alebo partnerských webových stránok (napr. Amazon/eBay),
 • sa na nás obrátite s obchodnými otázkami,
 • sa zapojíte sa do nášho live chatu,
 • zanechajte recenzie produktov na našich webových stránkach,
 • zapojíme vás do propagačných kampaní,
 • s nami komunikujete na našich kanáloch sociálnych sietí,
 • s nami uzatvoríte zmluvu o influencerských aktivitách.
 • Obraťte se na náš tým zákaznických služeb třetí strany Teknihall, který poskytuje zákaznickou podporu. Tato společnost má své vlastní oznámení o ochraně osobních údajů - https://www.teknihall.de/datenschutzerklaerung/

 

 

Údaje, ktoré získavame z iných zdrojov 

Ide o údaje, ktoré o vás získavame od tretích strán, ako sú obchodní partneri, poskytovatelia technických služieb (napr. analytika) alebo subdodávatelia. 

Mezi naše obchodní partnery, kteří nám mohou zasílat osobní údaje o vás, patří zákaznická podpora poskytovaná společností Teknihall

Ako používame vaše osobné údaje (právny základ pre spracovanie)

Spoločnosť Ultimate Products UK Limited berie vaše súkromie veľmi vážne a nikdy nezverejní, nezdieľa ani nepredá vaše údaje bez vášho súhlasu, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo pokiaľ to nie je uvedené v tomto dokumente ako súčasť požiadavky na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali. Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné a na účely uvedené v tomto vyhlásení. Ak ste súhlasili s tým, aby sme vám poskytovali propagačné ponuky a marketingové informácie, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Účel

Právny základ

Na poskytnutie zákazníckeho servisu/podpory

Plnenie zmluvy

Na sledovanie používania našich webových stránok

Oprávnené záujmy (bezpečnosť) a podpora optimalizácie našej stránky

CCTV

Oprávnené záujmy (bezpečnosť)

Zaznamenané hovory

Súhlas

Poskytovanie zákazníckej podpory

Plnenie zmluvy

Poskytování zákaznické podpory prostřednictvím našeho dílčího zpracovatele třetí strany Teknihall

Plnenie zmluvy

 

POZN. V prípade, že údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov, vykonávame test legitímnych záujmov nevyhnutnosti a vyváženosti voči vašim právam a slobodám. 

 

Zdieľanie a zverejňovanie vašich osobných údajov

Nezdieľame ani nezverejňujeme žiadne vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, okrem účelov uvedených v tomto Vyhlásení alebo ak existuje zákonná požiadavka. Spoločnosť Ultimate Products UK Limited využíva tretie strany na poskytovanie služieb a obchodných funkcií uvedených nižšie, všetci spracovatelia konajúci v našom mene však spracúvajú vaše údaje iba v súlade so zmluvne dohodnutými pokynmi od nás a v plnom súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, zákonmi GDPR Spojeného kráľovstva a akýmikoľvek inými príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a bezpečnosti.

Partnerov využívame na poskytovanie nasledujúcich služieb:

 • Vykonávanie právne požadovaných účtovných služieb
 • Činnosti elektronického obchodu
 • Služby riadenia služieb zákazníkom
 • Externé služby zákazníckej podpory
 • Služby Webchat
 • Poisťovacie služby
 • Bankové služby
 • Telefonické služby
 • Právne služby
 • Ovplyvňovanie externého influencera prostredníctvom PR agenta
 • Teknihall, kteří poskytují zákaznickou podporu. Tato společnost má své vlastní oznámení o ochraně osobních údajů - https://www.teknihall.de/datenschutzerklaerung/

Prenos

Ak dôjde k prenosu vašich údajov mimo EHP/Spojeného kráľovstva ktorýmkoľvek z našich partnerov, vykonali sme náležitú starostlivosť, aby sme zaistili ochranu vašich práv a bezpečnosť vašich údajov.

Sociálne siete

Používame tiež rôzne kanály sociálnych sietí na poskytovanie podpory a zodpovedanie akýchkoľvek otázok.

Na našich stránkach tiež povoľujeme odkazy, aby ste mohli pridať označenie „páči sa mi“ v účte nášho produktu na sieťach Facebook, Instagram a Twitter. To znamená, že tieto spoločnosti sociálnych sietí vedia, že ste navštívili našu webovú stránku, aj to, na ktoré produkty ste sa pozreli.

Na týchto kanáloch sociálnych sietí tiež niekedy organizujeme súťaže; Vaše osobné údaje však od týchto spoločností nikdy nezískavame, s výnimkou zasielania cien. Ak chcete vedieť, ako tieto kanály sociálnych sietí spravujú vaše údaje, mali by ste sa oboznámiť s ich vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Ak svoje osobné údaje pridáte na sociálne siete, berte na vedomie, že tieto spoločnosti sa následne stanú správcom vašich údajov a budú vaše údaje používať v súlade s informáciami, ktoré poskytnú v rámci svojich vlastných vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Ochranné opatrenia

Spoločnosť Ultimate Products UK Limited berie vaše súkromie vážne a prijímame všetky primerané opatrenia a preventívne opatrenia na ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov. Usilovne pracujeme na tom, aby sme vás a vaše informácie chránili pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením, a zaviedli sme niekoľko vrstiev bezpečnostných opatrení, vrátane:

 • Firewall
 • Šifrovanie
 • Prísne kontroly prístupu (fyzické a elektronické)
 • Certifikáty SSL
 • Úplná štruktúra správy súkromia

Dôsledky neposkytnutia vašich údajov

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti Ultimate Products UK Limited, no keďže tieto informácie môžeme vyžadovať, aby sme vám mohli poskytovať naše služby/doručovať vaše produkty/oprávnené záujmy, bez toho nebudeme môcť ponúkať niektoré z našich produktov alebo služieb.

Uchovávanie údajov

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Spoločnosť Ultimate Products UK Limited uchováva osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné, a na splnenie týchto povinností sme zaviedli prísne zásady kontroly a uchovávania. Podľa daňových zákonov Spojeného kráľovstva sme povinní uchovávať vaše základné osobné údaje (meno, adresa, kontaktné údaje) po dobu minimálne 6 rokov, po uplynutí ktorej budú zničené.

Ak ste nám dali súhlas s používaním vašich údajov na priamy marketing, udelený súhlas pravidelne prehodnocujeme a takéto údaje uchovávame, kým nás nebooznámite s iným postupom a/alebo svoj súhlas neodvoláte.

Práva na prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie

Máte právo pristupovať k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Ultimate Products UK Limited spracúva, a požiadať o informácie o nasledovnom:

 • Aké osobné údaje o vás uchovávame.
 • Účel spracúvania osobných údajov.
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
 • Príjemcovia, ktorým osobné údaje majú byť/budú poskytnuté.
 • Ako dlho máme v úmysle uchovávať vaše osobné údaje.
 • Ak sme nezhromaždili údaje priamo od vás, informácie o zdroji.

 

Vaša povinnosť nás informovať o zmenách

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Ak sa vaše osobné údaje počas vášho pracovného vzťahu s nami zmenia, informujte nás o tom.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Za určitých okolností máte podľa zákona právo:

 • Požiadať o prístup k vašim osobným údajom (všeobecne známe ako „žiadosť o prístup k údajom“). To vám umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolovať, či ich spracovávame zákonným spôsobom.
 • Požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás máme. To vám umožňuje opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás uchovávame.
 • Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. To vám umožňuje požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje žiadny pádny dôvod na to, aby sme ich ďalej spracúvali. Máte tiež právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak ste uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie).
 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo na záujmy tretej strany) a existuje nejaký aspekt vašej konkrétnej situácie, ktorý vás núti z tohto dôvodu namietať proti spracovaniu. Máte tiež právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. To vám umožňuje požiadať nás o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili ich presnosť alebo dôvod ich spracovania.
 • Požiadať o prenos vašich osobných údajov inej strane.

Ak chcete skontrolovať, overiť, opraviť alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o prenos kópie vašich osobných údajov inej strane, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu.

Zvyčajne sa nevyžaduje žiadny poplatok

Za prístup k vašim osobným údajom (alebo vykonanie akýchkoľvek iných práv) nebudete musieť platiť žiadny poplatok. Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť o prístup zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Za takýchto okolností môžeme odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Čo od vás môžeme vyžadovať

Možno bude potrebné, aby sme od vás požiadali o konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť vaše právo na prístup k informáciám (alebo uplatniť akékoľvek vaše ďalšie práva). Ide o ďalšie vhodné bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečí, aby osobné údaje neboli sprístupnené žiadnej osobe, ktorá nemá právo ich prijímať.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, keď ste poskytli svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a prenosom vašich osobných údajov na konkrétny účel, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s týmto konkrétnym spracovaním. Ak chcete svoj súhlas odvolať, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu. Po prijatí oznámenia, že ste odvolali svoj súhlas, už nebudeme spracovávať vaše informácie na účel alebo účely, s ktorými ste pôvodne súhlasili, pokiaľ nás k tomu nebude nútiť iný legitímny základ vyplývajúci zo zákona.

Podanie sťažnosti

Spoločnosť Ultimate Products UK Limited spracúva vaše osobné údaje len v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušnými zákonmi Spojeného kráľovstva týkajúcimi sa GDPR. Ak si však želáte podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak nie ste spokojní s tým, ako sme vaše údaje spracovali, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Boli by sme vďační, keby ste dali možnosť riešiť prípadné sťažnosti v prvom rade nám.

Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, napíšte na adresu:

 

Ultimate Products UK Limited

Oddelenie dodržiavania predpisov

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

E-mail: data-protection@upplc.com

Telefón: 0161 934 2240

 

Úrad na ochranu údajov Spojeného kráľovstva

Úrad komisára pre informácie (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

E-mail – cez ich webové stránky – www.ico.org.uk

 

Oznámenie o zmenách tohto Vyhlásenia

Ak sa rozhodneme naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť, tieto zmeny zverejníme na tejto webovej stránke, aby ste presne vedeli, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť osobne identifikovateľné údaje iným spôsobom, ako bol uvedený v čase ich zhromažďovania, povieme vám to a vy sa budete môcť rozhodnúť, či vaše údaje použijeme alebo nepoužijeme týmto iným spôsobom.

 

Spätná väzba

Chceme sa uistiť, že vám poskytujeme informácie o súkromí a bezpečnosti, o ktoré máte záujem – dajte nám vedieť váš názor. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo obavy, napíšte nám na e-mailovú adresu: data-protection@upplc.com alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

 

Odkazy

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy, ktoré vám umožnia ľahko navštíviť iné webové stránky, ktoré vás môžu zaujímať. Keď použijete tieto odkazy na to, aby ste opustili našu webovú stránku, mali by ste vziať na vedomie, že nad touto inou webovou stránkou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete pri návšteve týchto webových stránok, a tieto informácie nepodliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za žiadne produkty a/alebo služby uvedené na webových stránkach tretích strán; mali by ste byť opatrní a oboznámiť sa s Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahuje na príslušnú webovú stránku.

 

Ultimate Products UK Limited je spoločnosť v rámci skupiny Ultimate Products PLC.

 

Dátum: Október 2023